Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti David Burian, se sídlem Brdičkova 1917/9, Praha 5, Stodůlky, 155 00, identifikační číslo: 601 86 178 vedený u něstské části Praha 13 č.j. ŽIV/02571/99/P, ev.č.:310013-25386-00. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právním subjektem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezprachu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to nejpozději před provedením nákupu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem a nebo přístupem přes externí logovací služby Google nebo Facebook. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet kdykoliv dle svého uvážení v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) anebo když to prodávající uzná za vhodné, či nezbytné.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající je plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to do všech států, do kterých zboží doručujeme.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 1.1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti FIO 62523042/2010 (dále jen „účet prodávajícího“), Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas.;
 • 1.2 bezhotovostně platební kartou.;

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu v případě, že kupující objedná množství produktů větší než obvyklé anebo za částku přesahující 10.000 Korun českých. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající a kupující se dohodli na uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující, který je spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své obchodní nebo obdobné výdělečné činnosti, má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí dodávky zboží. Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele. Kupující – spotřebitel však také v určitých případech právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nemá. Kupující konkrétně bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info(na)bezprachu(tecka)cz. Kupující může odstoupit od smlouvy i jakýmkoliv jiným dostatečně jasným způsobem adresovaným prodávajícímu.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dopravu zboží, které uhradil kupující za dopravu zboží od prodávajícího k němu, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to elektronicky převodem na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na dopravu vrací prodávající jen ty nejnižší možné, které nabízí.

5.5 V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dopravu a balné, a to bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím a nebo na účet, ze kterého prostředky přijal. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je v takovém případě povinen uhradit tyto náklady nejpozději do 14 dnů od výzvy prodávajícímu na účet uvedený ve výzvě.

6.3 Při převzetí zboží od přepravce prodávající žádá kupujícího, aby zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámil přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.4 Kupující akceptuje, že zboží je vyrobeno jako finální produkt až při jeho objednání kupujícím. Doba dodání zboží je uvedena v kartě produktu a je orientační. Doba dodání zboží se může prodloužit v případě neočekávaných událostí anebo nedostatku kapacit komponent potřebných k výrobě zboží na straně prodávajícího anebo dodavatelů prodávajícího, o čemž prodávající kupujícího vždy informuje, a pokud nemá kupující o pozdní dodání zboží zájem, může od smlouvy odstoupit.

6.5 Prodávající může rozdělit objednávku a dodat objednané zboží po jednotlivých produktech. Prodávající se zavazuje v takovém případě nést náklady spojené s opakovanou dopravou, není-li u zboží uvedeno jinak.

6.6 Prodávající může dodávku zboží zpozdit v případě zásahu „vyšší moci“ (např. živelné pohromy, úmrtí, válka, mimozemský útok, nehody, kybernetické útoky, či nemoci apod.). V případě vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.8 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webovém rozhraní obchodu výslovně uvedena delší dodací doba.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 11 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy provedené prodávajícím,
 • 1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Pokud je kupující spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

7.5 Zboží, které podle názoru kupujícího obsahuje vadu, zašle kupující spolu s reklamačním formulářem na uvedenou adresu prodávajícího. Upozorňujeme, že z technických důvodů nemůžeme přijímat reklamované zboží na dobírku.

7.6 Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 • 6.1 kontaktní údaje kupujícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • 6.2 prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

7.7 Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě není prodávající povinen se reklamací zabývat a zboží zašle kupujícímu zpět na jeho náklady.

7.8 Pokud je kupující spotřebitel, při uplatnění reklamace obdrží prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

7.9 V případě, že je kupující spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.10 Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.11 Pokud vytkl kupující vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže vadné zboží užívat.

7.12 Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

 • 12.1 opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním;
 • 12.2 použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
 • 12.3 vady, o kterých kupující věděl, nebo které sám způsobil, např. pokud roztrhl část oděvu.

7.13 V záruční době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • 13.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • 13.2 bezplatné odstranění vady opravou;
 • 13.3 přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • 13.4 vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.14 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.15 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.16 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.17 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího.

7.18 Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.19 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.20 Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.21 Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

7.22 Pokud je kupující spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodne prodávající o jeho reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení sdělí prodávající kupujícímu také v této lhůtě.

7.23 Pokud je kupující spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s ním písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy si byl kupující povinen zboží vyzvednout.

7.24 Pokud je kupující podnikatel, pak prodávající rozhodne o jeho reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudí a zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

7.25 Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno. Jako podnikatel toto právo nemáte. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Pokud je kupujícím spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected],web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh spotřebitele, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s prodejcem. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

10.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brdičkova 1917/9, Praha 5, Stodůlky, 155 00, adresa elektronické pošty info(na)bezprachu(tecka)cz, telefon +420773540170.

10.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

10.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, jejich aktuální znění nalezne kupující vždy na webové rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze dne 29.5.2023